• 34 366 30 51 do 55, MAIL: biuro(małpa)kursownia.com.pl

Category Archive KURSY

Kierownik wycieczek szkolnych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, z dnia 8 listopada 2001r.  (Dz.U. nr 135, poz.1516, 10539) w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, szczegółowo przedstawia warunki na jakich tego typu placówki mogą organizować dla swoich wychowanków i uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.

Jeden z zapisów wyżej cytowanego Rozporządzenia wskazuje na wymagania jakie spełniać musi kierownik wycieczki, wyznaczany przez dyrektora szkoły spośród pracowników pedagogicznych o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki

„Podróżować to tyle co żyć”
H. Ch. Andersen

Ukończenie specjalnie przygotowanego kursu dla kierowników wycieczek szkolnych pozwala na nabycie odpowiednich kwalifikacji i pełnienie funkcji kierownika na wycieczce szkolnej

Kurs dla kierowników wycieczek szklonych realizowany jest w ciągu 6 godzin dydaktycznych, a jego program obejmuje następujące zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych
 • Obowiązki kierownika wycieczek- przepisy prawne
 • Formy i organizacja krajoznawstwa i turystyki
 • Programowanie i dokumentowanie wycieczek szkolnych
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy oraz alarmowania i wzywania pomocy

Wszystkich chętnych zapraszamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego oraz o potwierdzenie swojego udziału
po przez wpłatę na konto 200,00 zł na konto: Idea Bank:   58 1950 0001 2006 0006 9816 0002 .
Realizując wpłaty na nasz rachunek bankowy prosimy o dopisek informujący o przedmiocie wpłaty (nazwa kursu, numer faktury proforma).

Kurs wychowawcy kolonijnego

Rusza kolejna edycja kursu kandydatów na wychowawcę kolonijnego w Częstochowie lub w Katowicach wszystkich chętnych zapraszamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego oraz o potwierdzenie swojego udziału po przez wpłatę na konto 240,00 zł na konto: Idea Bank:   58 1950 0001 2006 0006 9816 0002 . Realizując wpłaty na nasz rachunek bankowy prosimy o dopisek informujący o przedmiocie wpłaty (nazwa kursu, numer faktury proforma).

Jeśli chcesz zostać wychowawcą dzieci i młodzieży w placówkach wypoczynku (koloniach, zimowiskach czy obozach), musisz spełnić kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim musisz mieć skończony 18 rok życia, minimum średnie wykształcenie (może być bez matury) oraz musisz ukończyć specjalistyczny kurs dla wychowawców.

Jednakże, to co najważniejsze, to odpowiednie predyspozycje do wykonywania takiego zawodu. Osoba, która chce być wychowawcą powinna posiadać naturalną zdolność do wykonywania pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Co to oznacza? Legislator nie definiuję tego terminu szczegółowo, ale można domyślać się , że osoba taka powinna rozumieć dzieci, być blisko ich problemów, być zogniskowaną na niesienie wszelkiej pomocy i otaczanie dzieci troskliwą opieką.

„Dzięki wielkie za super kurs”

Roksana z Mysłowic

Z obowiązku kończenia specjalnego kursu, zwolnieni są nauczyciele, studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, (po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia) oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia.

W praktyce bardzo często organizatorzy kolonii, obozów czy zimowisk życzą sobie od potencjalnego kandydata na wychowawcę, wylegitymowania się odpowiednim szkoleniem. Szkolenie takie obejmuję w sumie 36 godzin zajęć (18 godzin wykładów i 18 godzin ćwiczeń) i ważne jest bezterminowo, pod warunkiem, że zostało zrealizowane za zgodą Kuratorium Oświaty.

Program kursu obejmuję 10 bloków tematycznych takich jak:

 1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
 2. Organizacja zajęć w placówce wypoczynku,
 3. Planowanie pracy wychowawczo – opiekuńczej,
 4. Obowiązki wychowawcy grupy,
 5. Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku,
 6. Turystyka i krajoznawstwo,
 7. Zajęcia kulturalno – oświatowe,
 8. Zajęcia praktyczno – techniczne,
 9. Prace społecznie użyteczne,
 10. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku.

Kurs kierownika kolonijnego

Rusza kolejna edycja kursu kandydatów na kierownika kolonijnego w Częstochowie lub w Katowicach wszystkich chętnych zapraszamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego oraz o potwierdzenie swojego udziału po przez wpłatę na konto 200,00 zł na konto: Idea Bank:   58 1950 0001 2006 0006 9816 0002
Realizując wpłaty na nasz rachunek bankowy prosimy o dopisek informujący o przedmiocie wpłaty (nazwa kursu, numer faktury proforma).

Placówką wypoczynku kieruje nauczyciel, czynny instruktor harcerski od stopnia podharcmistrza włącznie lub inna osoba posiadająca co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo – wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej, spełniająca dodatkowo następujące warunki:

1. ukończony 18 rok życia,
2. co najmniej średnie wykształcenie*,
3. posiadać odpowiednie warunki zdrowotne,
4.predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą,
5. ukończony kurs dla kierowników placówek wypoczynku.

* wyjątek stanowią instruktorzy harcerscy od stopnia przewodnika, w placówkach wypoczynku prowadzonych przez organizację harcerskie Kurs dla kierowników realizowany jest w formie 10 godzinnego seminarium i odbywa się w jeden dzień.

Cena kursu: 200 zł

Kurs pedagogiczny Instruktor praktycznej nauki zawodu ON-LINE

Kurs przygotuje Cię do samodzielnego planowania i organizowania pracy związanej z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników dzięki wykorzystaniu niezbędnej wiedzy z dziedziny psychologii i pedagogiki.

Kurs trwa 48 godzin i składa się z następujących części:

Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy 5
Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się” 8
Metodyka praktycznej nauki zawodu 27
Umiejętności dydaktyczne 8

Po ukończeniu kursu uczestnik:

 • samodzielnie poszukuje nowych rozwiązań w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu,
 • wykorzystuje zdobytą wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i metodologiczną w procesie kształcenia zawodowego,
 • potrafi planować proces tworzenia własnego warsztatu pracy pedagogicznej,
 • posiada potrzebę ustawicznego doskonalenia,

Uzyskany dokument:

Absolwenci kursu otrzymają dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu z uczniami i młodocianymi pracownikami realizującymi program nauczania danego zawodu w zakładach pracy bądź w rzemiośle. Wydajemy uczestnikom kursu zaświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych zgodnie z zatwierdzonym przez Kuratora Oświaty programem.

Wymagania do zapisu zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 poz. 391)

 • pełnoletność,
 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa,
 • mikrofon/słuchawki.
Cena:
700 zł
Czas trwania:
48 godzin
Tryb nauczania:
Online

Wszystkich chętnych zapraszamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego oraz o potwierdzenie swojego udziału
po przez wpłatę na konto 700,00 zł na konto:  BOŚ BANK: 58 1950 0001 2006 0006 9816 0002 .
Realizując wpłaty na nasz rachunek bankowy prosimy o dopisek informujący o przedmiocie wpłaty (nazwa kursu, numer faktury proforma).

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Szkolenia dla rad pedagogicznych

Zapraszamy nauczycieli na szkolenie rad pedagogicznych- czas trwania każdego z kursów to  6 godzin.

Na zajęciach praktycznych i warsztatowych maksymalna liczba uczestników to 15 osób.

1.  Reforma programowa w szkołach

 • podstawy prawne reformy
 • reforma w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
 • Zalecenia ministerialne, kuratoryjne oraz nadzór pedagogiczny

2.  Nadzór pedagogiczny dyrektora w świetle znowelizowanych przepisów

 • znowelizowane przepisy prawne,
 • plan nadzoru pedagogicznego.

3. Ewakuacja wewnętrzna szkół i placówek

 • Przepisy prawne,
 • Zasady ewakuacji,
 • Tworzenie planów ewakuacji.

4. Innowacja i eksperyment pedagogiczny

5. Metody aktywizujące ucznia

 • burza mózgów,
 • asocjogram- mapa myśli,
 • łamigłówki i zagadki,
 • metaplan,
 • dywanik pomysłów,
 • kula śniegowa,
 • drzewo decyzyjne,
 • Analiza SWOT.

6. Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i upośledzeniem umysłowym

 • rozwijanie zachowań deficytowych,
 • redukowanie zachowań niepożądanych,
 • warunkowanie pozytywne,
 • terapia przez ekspozycję,
 • terapia awersyjna,
 • stosowanie wzmocnień,
 • zasada małych kroków.

7.  Agresja w rzeczywistości szkolnej

 • środowisko i pochodzenia uczniów
 • frustracja jako przyczyny agresji,
 • agresja fizyczna, słowna i inna,
 • przemoc i jej ofiary,
 • autoagresja.

8.  ADHD w szkole

 • rozpoznanie i diagnoza,
 • etiologia ADHD,
 • rola nauczyciela w postępowaniu z uczniem z ADHD,
 • rola rodziców,
 • współpraca na linii rodzice- nauczyciel,
 • ćwiczenia na koncentrację,
 • integracja umysłu i ciała.

9. Komunikacja interpersonalna

 • komunikacja werbalna i niewerbalna,
 • kanały komunikacyjne,
 • język komunikacji,
 • nawiązywanie kontaktu,
 • asertywność,
 • słuchanie aktywne,
 • inteligencja emocjonalna.

10. Rodzice w pracy szkoły

 • motywacja do wspólnej pracy,
 • nastawienie na cel,
 • integracja rodziców,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • rozpoznanie i wykorzystanie ról grupowych,
 • umiejętność delegowania zadań.

11. Edukacja emocjonalna

 • rozpoznawanie emocji,
 • inteligencja emocjonalna,
 • empatia,
 • okazywanie uczuć,
 • ekspresja,
 • budowanie poczucia własnej wartości,
 • rozwiązywanie problemów,
 • relacje wewnątrzrodzinne.

12.  Warsztaty szybkiego czytania

 • badanie szybkości czytania,
 • techniki szybkiego czytania,
 • koncentracja uwagi,
 • rozwijanie słownictwa,
 • pamięć i jej rola w szybkim czytaniu,
 • poszerzanie możliwości percepcji,
 • ćwiczenia oczu.

13. Rozwój kreatywności – praca z uczniem zdolnym

 • nastawienie na cel,
 • bycie liderem,
 • przekraczanie własnych granic,
 • innowacje i nowe rozwiązania,
 • poszerzanie

14. Ekologiczne ozdoby z różnych materiałów- warsztaty praktyczne

 • ozdoby ze słomy i siana,
 • ziarna zbóż i kłosy,
 • liście drzew liściastych,
 • sitowie, trawy i wiklina,
 • barwniki naturalne.

15. Wypalenie zawodowe nauczycieli

 • syndrom wyczerpania,
 • etapy rozwoju wypalenia,
 • struktura czynników sprzyjających zespołom wypalenia zawodowego,
 • sprawdzenie samego siebie- metody mierzenia wypalenia zawodowego (wg. Maslasch),
 • uwarunkowania, przyczyny i sposoby zapobiegania,
 • relaks i radzenie sobie ze stresem,
 • pokonywanie problemów,
 • oparcie społeczne,
 • higiena psychiczna.

16. Samobójstwo

 • rys psychologiczny- typ osobowości,
 • etiologia samobójstwa- czynniki społeczne, psychiczne i emocjonalne,
 • relacje z innymi,
 • syndrom Wertera,
 • metody zapobiegania.

17. Dziecko nieśmiałe

 • otwartość na innych ludzi i na świat,
 • przekraczanie granic,
 • odkrywanie własnych zainteresowań,

18. Role grupowe – rozpoznawanie i wykorzystanie- warsztaty praktyczne

 • stereotypy,
 • aprobata i dezaprobata w ocenie,
 • bariery utrudniające komunikację w grupie,
 • zasady skutecznego funkcjonowania grupy,
 • liderzy grup i ich rola w grupie
 • sposoby wykorzystania ról grupowych współpraca nauczyciel- uczeń,
 • usprawnienie relacji nauczyciel- uczeń.

19. Bajka terapeutyczna

 • odkrywanie i oswajanie lęków,
 • neutralizacja strachu,
 • odgrywanie ról,
 • morał i jego rola,
 • utożsamienie z bohaterem,
 • ćwiczenia w rozwiązywaniu problemów w świecie bajki.

20. Emisja głosu- ćwiczenia praktyczne

 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia dykcyjne,
 • ćwiczenia emisyjne.

21. Ćwiczenia wokalne dla nauczycieli muzyki

 • ćwiczenia z emisji głosu,
 • rozgrzanie aparatu mowy,
 • ćwiczenia języka, warg, żuchwy.

KURSY KWALIFIKACYJNE:

 1. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki – zawodu 80h
 2. Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej 210h
 3. Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli 270h
 4. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia  w rodzinie” 250 h
 5. Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwo 270h
 6. Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczej 270 h
 7. Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej 270 h

ZAPYTAJ O SZKOLENIE