• 34 366 30 51 do 55, MAIL: biuro(małpa)kursownia.com.pl

Kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Zakres kształcenia

Kurs doskonalący pracowników ochrony fizycznej obejmuje doskonalenie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia. Kurs kończy się wydaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu, które uprawnia uczestnika kursu do przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Obowiązek ustawowy

 1. Przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie:
 2. ustawy o ochronie osób i mienia;
 3. ustawy o broni i amunicji;
 4. uprawnień kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z uwzględnieniem użycia i wykorzystania środków
 5. przymusu bezpośredniego lub broni palnej;
 6. odpowiedzialności karnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej;
 7. odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
 8. Tematyka określona w pkt I w minimalnym łącznym wymiarze 4 godzin jest realizowana w formie wykładów.
 9. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w zakresie:
 10. zasad udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadkach zranień bądź krwawień tętniczych i żylnych, złamań
 11. kości, oparzeń, porażenia przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej lub omdleń;
 12. praktycznego opatrywania ran postrzałowych, unieruchamiania kończyn, wykonywania sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.
 13. Tematyka określona w pkt II w minimalnym łącznym wymiarze 8 godzin jest realizowana w formie wykładów i zajęć praktycznych.

III. Wyszkolenie strzeleckie w zakresie:

 1. zasad bezpiecznego posługiwania się i obchodzenia z bronią oraz zasad bezpiecznego zachowania się na strzelnicy;
 2. technik i postaw strzeleckich;
 3. strzelania z pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka, strzelby gładkolufowej.
 4. Tematyka określona w pkt III w minimalnym łącznym wymiarze 12 godzin jest realizowana w formie zajęć praktycznych.
 5. Samoobrona i techniki interwencyjne w zakresie:
 6. postawy i poruszania się w walce;
 7. technik wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposobów ich blokowania;
 8. padów i przewrotów w walce wręcz;
 9. sprowadzania do parteru z wykorzystaniem: podcięć, chwytów za głowę lub nogi;
 10. chwytów transportowych – dźwigni na stawy kończyn górnych;
 11. uwalniania się z chwytów, obchwytów i duszeń;
 12. miejsc wrażliwych na ciele człowieka i sposobów obezwładniania;
 13. technik zakładania kajdanek i obszukiwania osób;
 14. posługiwania się pałką służbową;
 15. technik stosowania chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających
 16. oraz posługiwania się przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;
 17. technik usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór;
 18. obrony przed atakami nożem i niebezpiecznymi przedmiotami;
 19. obrony przed zagrożeniem bronią palną;
 20. 1podstawowych technik posługiwania się bronią w walce.

Tematyka określona w pkt IV w minimalnym łącznym wymiarze 16 godzin jest realizowana w formie zajęć praktycznych.

Forma, miejsce realizacji i koszt kursu

 • Terminy: do ustalenia z klientem lub grupą zainteresowanych
 • Miejsce kursu: Częstochowa, Katowice na zlecenie dowolne miejsce w Polsce
 • Koszt uczestnictwa: cena promocyjna 350,00 zł brutto.

Zapraszamy do złożenia swojego zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na dole strony:

Opis kursu

Kurs realizowany jest w ramach działalności oświatowej (zgodnie z przepisami wydanymi na  art. 38b ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 65)

 • Czas trwania kursu wynosi 40 godzin dydaktycznych.
 • Kurs można odbyć w trybach: dziennym, weekendowym
 • Kurs kończy się wydaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu, które uprawnia uczestnika kursu do przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Wymagania od uczestników

 • posiadanie aktualnego wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Procedura uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej obejmuje:

 1. ukończenie przedmiotowego kursu,
 2. odbycie badania lekarskiego i psychologicznego oraz uzyskanie orzeczeń lekarskich stwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 3. wystąpienie do komendanta wojewódzkiego Policji z pisemnym wnioskiem o dokonanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz dokonanie opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o wpisie.

 

Tomasz

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Jest to szkolenie obowiązkowe również dla nauczycieli przysposobienia obronnego i studiujących na kierunku „Edukacja dla bezpieczeństwa”.

Zakres szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009 r.). Obejmuje 30 godzin (13 teoretycznych i 17 praktycznych) i jest realizowanych w trakcie jednego weekendu. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Na podstawie wyniku egzaminu organizator wystawia odpowiednie zaświadczenie uprawniające do prowadzenie zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa (na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli – Dz. U. Nr 50, poz. 400; Kwalifikacje: prowadzenie zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa).

Cele ogólne szkolenia:
Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy niezbędnych do przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy.

Program szkolenia:
1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
2. Wezwanie pomocy
3. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
4. Poszkodowany nieprzytomny
5. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
6. Zadławienia
7. Urazy i skutki urazów
8. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran
powierzchniowych
9. Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego
10. Unieruchomienie złamanie i zwichnięcie
11. Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania
12. Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego
13. Zatrucia
14. Wsparcie psychiczne poszkodowanego
15. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
16. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

Szkolenie poprowadzą:
– pielęgniarki, ratownicy medyczni, lekarze, psycholodzy
Cena szkolenia: 450 PLN
Miejsce szkolenia: Sosnowiec, marzec 2016

Zapisz się na szkolenie:

 

Tomasz

Kurs obsługi pilarki spalinowej

Uprawnienia do obsługi pilarki łańcuchowej – spalinowej wymagane są na każdym stanowisku, gdzie wykorzystywana jest pilarka spalinowa. Dotychczas z naszych szkoleń korzystały osoby zatrudnione na różnych stanowiskach, w tym przy samowyrobie drewna, ogrodnicy terenów zielonych, , dekarze, strażacy, żołnierze, pracownicy zakładów drzewnych.Ze względu na specyfikę stanowisk nasze szkolenia dostosowujemy do potrzeb naszych Klientów.

Zakres tematyczny kursu na pilarki obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu:

1) użytkowania i obsługi pilarki;
2) technik okrzesywania i przerzynki drewna;
3) bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji pilarki
lub w zależności od potrzeb zamawiającego inne zagadnienia

UWAGA: W zależności od liczby osób zainteresowanych, kurs może się odbyć na terenie całej polski, zapytaj o szkolenia grupowe!!

 

Zadzwoń i zapytaj o termin i cenę

 

 

Tomasz

Kurs kierownik wycieczek szkolnych 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, z dnia 8 listopada 2001r.  (Dz.U. nr 135, poz.1516, 10539) w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, szczegółowo przedstawia warunki na jakich tego typu placówki mogą organizować dla swoich wychowanków i uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.

Jeden z zapisów wyżej cytowanego Rozporządzenia wskazuje na wymagania jakie spełniać musi kierownik wycieczki, wyznaczany przez dyrektora szkoły spośród pracowników pedagogicznych o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki

„Podróżować to tyle co żyć”
H. Ch. Andersen

Ukończenie specjalnie przygotowanego kursu dla kierowników wycieczek szkolnych pozwala na nabycie odpowiednich kwalifikacji i pełnienie funkcji kierownika na wycieczce szkolnej

Kurs dla kierowników wycieczek szklonych realizowany jest w ciągu 6 godzin dydaktycznych, a jego program obejmuje następujące zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych
 • Obowiązki kierownika wycieczek- przepisy prawne
 • Formy i organizacja krajoznawstwa i turystyki
 • Programowanie i dokumentowanie wycieczek szkolnych
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy oraz alarmowania i wzywania pomocy

Wszystkich chętnych zapraszamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego oraz o potwierdzenie swojego udziału
po przez wpłatę na konto 100,00 zł na konto: BOŚ BANK: 38 1540 1014 2101 7586 6541 0001 .
Realizując wpłaty na nasz rachunek bankowy prosimy o dopisek informujący o przedmiocie wpłaty (nazwa kursu, numer faktury proforma).

Tomasz

Kurs wychowawcy kolonijnego 2017

Rusza kolejna edycja kursu kandydatów na wychowawcę kolonijnego w Częstochowie lub w Katowicach wszystkich chętnych zapraszamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego oraz o potwierdzenie swojego udziału po przez wpłatę na konto 140,00 zł na konto: BOŚ BANK: 38 1540 1014 2101 7586 6541 0001 . Realizując wpłaty na nasz rachunek bankowy prosimy o dopisek informujący o przedmiocie wpłaty (nazwa kursu, numer faktury proforma).

Jeśli chcesz zostać wychowawcą dzieci i młodzieży w placówkach wypoczynku (koloniach, zimowiskach czy obozach), musisz spełnić kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim musisz mieć skończony 18 rok życia, minimum średnie wykształcenie (może być bez matury) oraz musisz ukończyć specjalistyczny kurs dla wychowawców.

Jednakże, to co najważniejsze, to odpowiednie predyspozycje do wykonywania takiego zawodu. Osoba, która chce być wychowawcą powinna posiadać naturalną zdolność do wykonywania pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Co to oznacza? Legislator nie definiuję tego terminu szczegółowo, ale można domyślać się , że osoba taka powinna rozumieć dzieci, być blisko ich problemów, być zogniskowaną na niesienie wszelkiej pomocy i otaczanie dzieci troskliwą opieką.

„Dzięki wielkie za super kurs”

Roksana z Mysłowic

Z obowiązku kończenia specjalnego kursu, zwolnieni są nauczyciele, studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, (po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia) oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia.

W praktyce bardzo często organizatorzy kolonii, obozów czy zimowisk życzą sobie od potencjalnego kandydata na wychowawcę, wylegitymowania się odpowiednim szkoleniem. Szkolenie takie obejmuję w sumie 36 godzin zajęć (18 godzin wykładów i 18 godzin ćwiczeń) i ważne jest bezterminowo, pod warunkiem, że zostało zrealizowane za zgodą Kuratorium Oświaty.

Program kursu obejmuję 10 bloków tematycznych takich jak:

 1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
 2. Organizacja zajęć w placówce wypoczynku,
 3. Planowanie pracy wychowawczo – opiekuńczej,
 4. Obowiązki wychowawcy grupy,
 5. Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku,
 6. Turystyka i krajoznawstwo,
 7. Zajęcia kulturalno – oświatowe,
 8. Zajęcia praktyczno – techniczne,
 9. Prace społecznie użyteczne,
 10. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku.

 

Tomasz

Kurs kierownika kolonijnego wiosna 2017

Rusza kolejna edycja kursu kandydatów na kierownika kolonijnego w Częstochowie lub w Katowicach wszystkich chętnych zapraszamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego oraz o potwierdzenie swojego udziału po przez wpłatę na konto 100,00 zł na konto: BOŚ BANK: 38 1540 1014 2101 7586 6541 0001 .
Realizując wpłaty na nasz rachunek bankowy prosimy o dopisek informujący o przedmiocie wpłaty (nazwa kursu, numer faktury proforma).

Placówką wypoczynku kieruje nauczyciel, czynny instruktor harcerski od stopnia podharcmistrza włącznie lub inna osoba posiadająca co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo – wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej, spełniająca dodatkowo następujące warunki:

1. ukończony 18 rok życia,
2. co najmniej średnie wykształcenie*,
3. posiadać odpowiednie warunki zdrowotne,
4.predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą,
5. ukończony kurs dla kierowników placówek wypoczynku.

* wyjątek stanowią instruktorzy harcerscy od stopnia przewodnika, w placówkach wypoczynku prowadzonych przez organizację harcerskie Kurs dla kierowników realizowany jest w formie 10 godzinnego seminarium i odbywa się w jeden dzień.

Cena kursu: 100 zł

Tomasz

Kurs pedagogiczny Instruktor praktycznej nauki zawodu

Wszystkich, którzy zastanawiali się nad nauczaniem i posiadaniem w swoim zakładzie praktykantów, zapraszamy na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Kurs trwa 80 godzin i składa się z dwóch części (teoretycznej 70 godzin i części praktycznej 10 godzin), kończy go egzamin wewnętrzny.

„Praktykant dziś to w przyszłości dobry pracownik.”

Zajęcia edukacyjne z zakresu psychologii, 25 godzin (Wykłady i ćwiczenia) :

 • psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
 • czynniki sprzyjające i hamujące rozwój człowieka,
 • metody nauczania,
 • konflikty w grupie, sposoby rozwiązywania, kierowanie oraz wykorzystywania,
 • role grupowe i indywidualne poszczególnych osób w grupach,
 • komunikacja i umiejętność wykorzystywania mowy w procesach nauczania.

Zajęcia edukacyjne z zakresu pedagogiki, 15 godzin (Wykłady i ćwiczenia):

 • praktyczna nauka zawodu, jako element kształcenia zawodowego,
 • potrzeby, zainteresowania i środowisko społeczne ucznia,
 • współpraca z rodzicami i szkołą,
 • kierowania procesami dydaktycznymi i wychowawczymi,
 • sytuacje wychowawcze w toku nauczania zawodu4

Zajęcia edukacyjne z zakresu metodyki, 30 godzin (Wykłady i ćwiczenia):

 • bezpieczeństwo i higiena pracy w trakcie nauczania praktycznej nauki zawodu,
 • cele kształcenia i budowanie planu działań edukacyjnych,
 • dobór odpowiednich metod i form nauczania oraz realizacja celów kształcenia,
 • kształtowanie umiejętności praktycznych,
 • kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie,
 • ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia

Praktyka metodyczna, 10 godzin (Zajęcia praktyczne):

 • bezpieczeństwo i higiena pracy w trakcie realizacji zajęć praktycznych- instruktaż stanowiskowy,
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania praktycznej nauki zawodu,
 • obserwacja zajęć praktycznej nauki zawodu prowadzonej przez innych instruktorów lub nauczycieli,
 • omówienie i analiza pracy własnej oraz jej efektów, a także pracy uczniów po obserwowanych zajęciach.

Wymagania dla opiekunów praktyki zawodowej organizowanej u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych( dotyczy pracodawców lub osoby przez nie wyznaczone) to:

 • ukończony 18 rok życia
 • minimum wykształcenie zawodowe

Wymagania dla instruktorów praktycznej nauki zawodu to:

 • ukończony 18 rok życia
 • co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać;

Uczestnicy kursu niemający tytułu mistrza w zawodzie:

 • ukończony 18 rok życia
 • świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,
 • świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego
 • świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Wszystkich chętnych zapraszamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego oraz o potwierdzenie swojego udziału
po przez wpłatę na konto 700,00 zł na konto:  BOŚ BANK: 38 1540 1014 2101 7586 6541 0001 .
Realizując wpłaty na nasz rachunek bankowy prosimy o dopisek informujący o przedmiocie wpłaty (nazwa kursu, numer faktury proforma).

 

ZAPISZ SIĘ NA KURS

 

Tomasz

Szkolenia dla rad pedagogicznych

Zapraszamy nauczycieli na szkolenie rad pedagogicznych- czas trwania każdego z kursów to  6 godzin.

Na zajęciach praktycznych i warsztatowych maksymalna liczba uczestników to 15 osób.

1.  Reforma programowa w szkołach

 • podstawy prawne reformy
 • reforma w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
 • Zalecenia ministerialne, kuratoryjne oraz nadzór pedagogiczny

2.  Nadzór pedagogiczny dyrektora w świetle znowelizowanych przepisów

 • znowelizowane przepisy prawne,
 • plan nadzoru pedagogicznego.

3. Ewakuacja wewnętrzna szkół i placówek

 • Przepisy prawne,
 • Zasady ewakuacji,
 • Tworzenie planów ewakuacji.

4. Innowacja i eksperyment pedagogiczny

5. Metody aktywizujące ucznia

 • burza mózgów,
 • asocjogram- mapa myśli,
 • łamigłówki i zagadki,
 • metaplan,
 • dywanik pomysłów,
 • kula śniegowa,
 • drzewo decyzyjne,
 • Analiza SWOT.

6. Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i upośledzeniem umysłowym

 • rozwijanie zachowań deficytowych,
 • redukowanie zachowań niepożądanych,
 • warunkowanie pozytywne,
 • terapia przez ekspozycję,
 • terapia awersyjna,
 • stosowanie wzmocnień,
 • zasada małych kroków.

7.  Agresja w rzeczywistości szkolnej

 • środowisko i pochodzenia uczniów
 • frustracja jako przyczyny agresji,
 • agresja fizyczna, słowna i inna,
 • przemoc i jej ofiary,
 • autoagresja.

8.  ADHD w szkole

 • rozpoznanie i diagnoza,
 • etiologia ADHD,
 • rola nauczyciela w postępowaniu z uczniem z ADHD,
 • rola rodziców,
 • współpraca na linii rodzice- nauczyciel,
 • ćwiczenia na koncentrację,
 • integracja umysłu i ciała.

9. Komunikacja interpersonalna

 • komunikacja werbalna i niewerbalna,
 • kanały komunikacyjne,
 • język komunikacji,
 • nawiązywanie kontaktu,
 • asertywność,
 • słuchanie aktywne,
 • inteligencja emocjonalna.

10. Rodzice w pracy szkoły

 • motywacja do wspólnej pracy,
 • nastawienie na cel,
 • integracja rodziców,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • rozpoznanie i wykorzystanie ról grupowych,
 • umiejętność delegowania zadań.

11. Edukacja emocjonalna

 • rozpoznawanie emocji,
 • inteligencja emocjonalna,
 • empatia,
 • okazywanie uczuć,
 • ekspresja,
 • budowanie poczucia własnej wartości,
 • rozwiązywanie problemów,
 • relacje wewnątrzrodzinne.

12.  Warsztaty szybkiego czytania

 • badanie szybkości czytania,
 • techniki szybkiego czytania,
 • koncentracja uwagi,
 • rozwijanie słownictwa,
 • pamięć i jej rola w szybkim czytaniu,
 • poszerzanie możliwości percepcji,
 • ćwiczenia oczu.

13. Rozwój kreatywności – praca z uczniem zdolnym

 • nastawienie na cel,
 • bycie liderem,
 • przekraczanie własnych granic,
 • innowacje i nowe rozwiązania,
 • poszerzanie

14. Ekologiczne ozdoby z różnych materiałów- warsztaty praktyczne

 • ozdoby ze słomy i siana,
 • ziarna zbóż i kłosy,
 • liście drzew liściastych,
 • sitowie, trawy i wiklina,
 • barwniki naturalne.

15. Wypalenie zawodowe nauczycieli

 • syndrom wyczerpania,
 • etapy rozwoju wypalenia,
 • struktura czynników sprzyjających zespołom wypalenia zawodowego,
 • sprawdzenie samego siebie- metody mierzenia wypalenia zawodowego (wg. Maslasch),
 • uwarunkowania, przyczyny i sposoby zapobiegania,
 • relaks i radzenie sobie ze stresem,
 • pokonywanie problemów,
 • oparcie społeczne,
 • higiena psychiczna.

16. Samobójstwo

 • rys psychologiczny- typ osobowości,
 • etiologia samobójstwa- czynniki społeczne, psychiczne i emocjonalne,
 • relacje z innymi,
 • syndrom Wertera,
 • metody zapobiegania.

17. Dziecko nieśmiałe

 • otwartość na innych ludzi i na świat,
 • przekraczanie granic,
 • odkrywanie własnych zainteresowań,

18. Role grupowe – rozpoznawanie i wykorzystanie- warsztaty praktyczne

 • stereotypy,
 • aprobata i dezaprobata w ocenie,
 • bariery utrudniające komunikację w grupie,
 • zasady skutecznego funkcjonowania grupy,
 • liderzy grup i ich rola w grupie
 • sposoby wykorzystania ról grupowych współpraca nauczyciel- uczeń,
 • usprawnienie relacji nauczyciel- uczeń.

19. Bajka terapeutyczna

 • odkrywanie i oswajanie lęków,
 • neutralizacja strachu,
 • odgrywanie ról,
 • morał i jego rola,
 • utożsamienie z bohaterem,
 • ćwiczenia w rozwiązywaniu problemów w świecie bajki.

20. Emisja głosu- ćwiczenia praktyczne

 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia dykcyjne,
 • ćwiczenia emisyjne.

21. Ćwiczenia wokalne dla nauczycieli muzyki

 • ćwiczenia z emisji głosu,
 • rozgrzanie aparatu mowy,
 • ćwiczenia języka, warg, żuchwy.

KURSY KWALIFIKACYJNE:

 1. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki – zawodu 80h
 2. Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej 210h
 3. Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli 270h
 4. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia  w rodzinie” 250 h
 5. Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwo 270h
 6. Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczej 270 h
 7. Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej 270 h

ZAPYTAJ O SZKOLENIE

Tomasz
 Back To Top