• 34 366 30 51 do 55, MAIL: biuro(małpa)kursownia.com.pl

Kurs pedagogiczny Instruktor praktycznej nauki zawodu

Wszystkich, którzy zastanawiali się nad nauczaniem i posiadaniem w swoim zakładzie praktykantów, zapraszamy na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Kurs trwa 80 godzin i składa się z dwóch części (teoretycznej 70 godzin i części praktycznej 10 godzin), kończy go egzamin wewnętrzny.

„Praktykant dziś to w przyszłości dobry pracownik.”

Zajęcia edukacyjne z zakresu psychologii, 25 godzin (Wykłady i ćwiczenia) :

 • psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
 • czynniki sprzyjające i hamujące rozwój człowieka,
 • metody nauczania,
 • konflikty w grupie, sposoby rozwiązywania, kierowanie oraz wykorzystywania,
 • role grupowe i indywidualne poszczególnych osób w grupach,
 • komunikacja i umiejętność wykorzystywania mowy w procesach nauczania.

Zajęcia edukacyjne z zakresu pedagogiki, 15 godzin (Wykłady i ćwiczenia):

 • praktyczna nauka zawodu, jako element kształcenia zawodowego,
 • potrzeby, zainteresowania i środowisko społeczne ucznia,
 • współpraca z rodzicami i szkołą,
 • kierowania procesami dydaktycznymi i wychowawczymi,
 • sytuacje wychowawcze w toku nauczania zawodu4

Zajęcia edukacyjne z zakresu metodyki, 30 godzin (Wykłady i ćwiczenia):

 • bezpieczeństwo i higiena pracy w trakcie nauczania praktycznej nauki zawodu,
 • cele kształcenia i budowanie planu działań edukacyjnych,
 • dobór odpowiednich metod i form nauczania oraz realizacja celów kształcenia,
 • kształtowanie umiejętności praktycznych,
 • kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie,
 • ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia

Praktyka metodyczna, 10 godzin (Zajęcia praktyczne):

 • bezpieczeństwo i higiena pracy w trakcie realizacji zajęć praktycznych- instruktaż stanowiskowy,
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania praktycznej nauki zawodu,
 • obserwacja zajęć praktycznej nauki zawodu prowadzonej przez innych instruktorów lub nauczycieli,
 • omówienie i analiza pracy własnej oraz jej efektów, a także pracy uczniów po obserwowanych zajęciach.

Wymagania dla opiekunów praktyki zawodowej organizowanej u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych( dotyczy pracodawców lub osoby przez nie wyznaczone) to:

 • ukończony 18 rok życia
 • minimum wykształcenie zawodowe

Wymagania dla instruktorów praktycznej nauki zawodu to:

 • ukończony 18 rok życia
 • co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać;

Uczestnicy kursu niemający tytułu mistrza w zawodzie:

 • ukończony 18 rok życia
 • świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,
 • świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego
 • świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Wszystkich chętnych zapraszamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego oraz o potwierdzenie swojego udziału
po przez wpłatę na konto 700,00 zł na konto:  BOŚ BANK: 38 1540 1014 2101 7586 6541 0001 .
Realizując wpłaty na nasz rachunek bankowy prosimy o dopisek informujący o przedmiocie wpłaty (nazwa kursu, numer faktury proforma).

 

ZAPISZ SIĘ NA KURS

 

Tomasz
 Back To Top ooter(); ?>