• 34 366 30 51 do 55, MAIL: biuro(małpa)kursownia.com.pl

Tag Archive rady pedagogiczne

Szkolenia dla rad pedagogicznych

Zapraszamy nauczycieli na szkolenie rad pedagogicznych- czas trwania każdego z kursów to  6 godzin.

Na zajęciach praktycznych i warsztatowych maksymalna liczba uczestników to 15 osób.

1.  Reforma programowa w szkołach

 • podstawy prawne reformy
 • reforma w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
 • Zalecenia ministerialne, kuratoryjne oraz nadzór pedagogiczny

2.  Nadzór pedagogiczny dyrektora w świetle znowelizowanych przepisów

 • znowelizowane przepisy prawne,
 • plan nadzoru pedagogicznego.

3. Ewakuacja wewnętrzna szkół i placówek

 • Przepisy prawne,
 • Zasady ewakuacji,
 • Tworzenie planów ewakuacji.

4. Innowacja i eksperyment pedagogiczny

5. Metody aktywizujące ucznia

 • burza mózgów,
 • asocjogram- mapa myśli,
 • łamigłówki i zagadki,
 • metaplan,
 • dywanik pomysłów,
 • kula śniegowa,
 • drzewo decyzyjne,
 • Analiza SWOT.

6. Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i upośledzeniem umysłowym

 • rozwijanie zachowań deficytowych,
 • redukowanie zachowań niepożądanych,
 • warunkowanie pozytywne,
 • terapia przez ekspozycję,
 • terapia awersyjna,
 • stosowanie wzmocnień,
 • zasada małych kroków.

7.  Agresja w rzeczywistości szkolnej

 • środowisko i pochodzenia uczniów
 • frustracja jako przyczyny agresji,
 • agresja fizyczna, słowna i inna,
 • przemoc i jej ofiary,
 • autoagresja.

8.  ADHD w szkole

 • rozpoznanie i diagnoza,
 • etiologia ADHD,
 • rola nauczyciela w postępowaniu z uczniem z ADHD,
 • rola rodziców,
 • współpraca na linii rodzice- nauczyciel,
 • ćwiczenia na koncentrację,
 • integracja umysłu i ciała.

9. Komunikacja interpersonalna

 • komunikacja werbalna i niewerbalna,
 • kanały komunikacyjne,
 • język komunikacji,
 • nawiązywanie kontaktu,
 • asertywność,
 • słuchanie aktywne,
 • inteligencja emocjonalna.

10. Rodzice w pracy szkoły

 • motywacja do wspólnej pracy,
 • nastawienie na cel,
 • integracja rodziców,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • rozpoznanie i wykorzystanie ról grupowych,
 • umiejętność delegowania zadań.

11. Edukacja emocjonalna

 • rozpoznawanie emocji,
 • inteligencja emocjonalna,
 • empatia,
 • okazywanie uczuć,
 • ekspresja,
 • budowanie poczucia własnej wartości,
 • rozwiązywanie problemów,
 • relacje wewnątrzrodzinne.

12.  Warsztaty szybkiego czytania

 • badanie szybkości czytania,
 • techniki szybkiego czytania,
 • koncentracja uwagi,
 • rozwijanie słownictwa,
 • pamięć i jej rola w szybkim czytaniu,
 • poszerzanie możliwości percepcji,
 • ćwiczenia oczu.

13. Rozwój kreatywności – praca z uczniem zdolnym

 • nastawienie na cel,
 • bycie liderem,
 • przekraczanie własnych granic,
 • innowacje i nowe rozwiązania,
 • poszerzanie

14. Ekologiczne ozdoby z różnych materiałów- warsztaty praktyczne

 • ozdoby ze słomy i siana,
 • ziarna zbóż i kłosy,
 • liście drzew liściastych,
 • sitowie, trawy i wiklina,
 • barwniki naturalne.

15. Wypalenie zawodowe nauczycieli

 • syndrom wyczerpania,
 • etapy rozwoju wypalenia,
 • struktura czynników sprzyjających zespołom wypalenia zawodowego,
 • sprawdzenie samego siebie- metody mierzenia wypalenia zawodowego (wg. Maslasch),
 • uwarunkowania, przyczyny i sposoby zapobiegania,
 • relaks i radzenie sobie ze stresem,
 • pokonywanie problemów,
 • oparcie społeczne,
 • higiena psychiczna.

16. Samobójstwo

 • rys psychologiczny- typ osobowości,
 • etiologia samobójstwa- czynniki społeczne, psychiczne i emocjonalne,
 • relacje z innymi,
 • syndrom Wertera,
 • metody zapobiegania.

17. Dziecko nieśmiałe

 • otwartość na innych ludzi i na świat,
 • przekraczanie granic,
 • odkrywanie własnych zainteresowań,

18. Role grupowe – rozpoznawanie i wykorzystanie- warsztaty praktyczne

 • stereotypy,
 • aprobata i dezaprobata w ocenie,
 • bariery utrudniające komunikację w grupie,
 • zasady skutecznego funkcjonowania grupy,
 • liderzy grup i ich rola w grupie
 • sposoby wykorzystania ról grupowych współpraca nauczyciel- uczeń,
 • usprawnienie relacji nauczyciel- uczeń.

19. Bajka terapeutyczna

 • odkrywanie i oswajanie lęków,
 • neutralizacja strachu,
 • odgrywanie ról,
 • morał i jego rola,
 • utożsamienie z bohaterem,
 • ćwiczenia w rozwiązywaniu problemów w świecie bajki.

20. Emisja głosu- ćwiczenia praktyczne

 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia dykcyjne,
 • ćwiczenia emisyjne.

21. Ćwiczenia wokalne dla nauczycieli muzyki

 • ćwiczenia z emisji głosu,
 • rozgrzanie aparatu mowy,
 • ćwiczenia języka, warg, żuchwy.

KURSY KWALIFIKACYJNE:

 1. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki – zawodu 80h
 2. Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej 210h
 3. Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli 270h
 4. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia  w rodzinie” 250 h
 5. Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwo 270h
 6. Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczej 270 h
 7. Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej 270 h

ZAPYTAJ O SZKOLENIE